Η εταιρία

Πιστοποιήσεις - Αδειοδοτήσεις

ISO 9001:2008

Η ESA security solutions καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 με αντικείμενα όπως σχεδιασμός, εγκατάσταση, συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, λειτουργία κέντρου λήψεως σημάτων, παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, υγειονομικών και νοσοκομειακών μονάδων, σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ISPS.

ISO 14001:2004

Η ESA security solutions καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου διαχείρισης συστήματος ISO 14001:2004 με αντικείμενα όπως η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αερομεταφορές, εκδηλώσεις, μέσα και εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών, εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφαλείας.

iso

OHSAS 18001:2007

Η ESA security solutions καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου διαχείρισης για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων OHSAS 18001:2007 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εκδηλώσεις, μέσα και εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών, εκπόνηση μελετών αξιολόγησης ασφάλειας και σχεδίων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών

H ESA security solutions διαθέτει σε ισχύ άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βάση του ΕΚΑΠΑ.

Αδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκ/ων

H ESA security solutions είναι Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (RSO) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ISPS για την διενέργεια αξιολογήσεων μέτρων ασφαλείας (PFSA) και την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων (PFSP) σε λιμένες της χώρας.