Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας

Corporate Code of Ethics

Στην ESA έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Κώδικα Δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνει τις Θεμελιώδεις Αρχές και Αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών μας δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική.

Ο Κώδικας συμβάλλει στην προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της διαφάνειας καθώς και της ορθής επαγγελματικής πρακτικής σε όλες τις βαθμίδες της ESA και απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή συνεργάζονται με την ESA: στελέχη, διευθυντές, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό ασφαλείας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο Κώδικας δεοντολογίας αναλύεται σε εννέα επιμέρους εταιρικές πολιτικές οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Σύγκρουση συμφερόντων
  • Αντιμετώπιση της διαφθοράς
  • Απασχόληση
  • Περιβάλλον
  • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
  • Οδική ασφάλεια
  • Ασφαλής διαχείριση πληροφορίας
  • Επιχειρησιακή συνέχεια

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ESA δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών, την τήρηση των σχετικών αρχών ή διαδικασιών και την επίτευξη των εταιρικών στόχων σε κάθε πεδίο πολιτικής.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000