Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση

Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας μας στην ESA, είναι η εθελοντική ενσωμάτωση δραστηριοτήτων με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Η συνεισφορά καθώς και η ανάπτυξη δράσεων, οι οποίες ωφελούν στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας, είναι παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην επιχειρηματική εξέλιξη και την μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας. Αφουγκραζόμαστε ευαισθησίες, ανησυχίες και προβληματισμούς, εστιάζοντας όχι μόνο στην ανάπτυξη εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών αλλά και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ενεργειών μας, σε αλληλεπίδραση και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλοι εμείς οι άνθρωποι της ESA, πιστεύουμε ότι ένας σημαντικός βαθμός κοινωνικής ευθύνης περνά μέσα στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας που μας φιλοξενεί αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Εταιρική Πολιτική Whistleblowing

Στην ESA, είμαστε αφοσιωμένοι στην απρόσκοπτη διατήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής βέλτιστων, διαφανών και δεοντολογικά άρτιων πρακτικών και διαδικασιών σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Ένας σημαντικός πυλώνας αυτής της δέσμευσης είναι και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι οποίοι μέσω της Εταιρικής Πολιτικής Whistleblowing έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα τυχόν παραβιάσεις των νόμων και των κανονισμών. Θεματοφύλακα αυτής της προστασίας αποτελεί ο Υπεύθυνος Παραλαβής Παραπόνων και Αναφορών (ΥΠΠΑ) ή Whistleblowers’ Protection Officer (WPO) της εταιρείας μας, υλοποιώντας τη σχετική Εταιρική Πολιτική Whistleblowing της ESA.

Ειδικότερα η συγκεκριμένη εταιρική πολιτική καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η εταιρεία θα διαχειριστεί/διερευνήσει την Αναφορά που ενδεχομένως υποβληθεί από οποιονδήποτε εργαζόμενο (ή/και συνεργαζόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ESA) της εταιρείας (δηλαδή από τον Αναφέροντα, όπως ορίζεται στο νόμο και την εταιρική πολιτική μας), αναφορικά με την τυχόν τέλεση -εντός του εταιρικού περιβάλλοντος- πράξεων που αντιβαίνουν το ενωσιακό (άρα και το εθνικό) δίκαιο, σχετιζόμενες με ένα ευρύ πεδίο παραβάσεων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο νόμο και το άρθρο 4 της εταιρικής Πολιτικής.

Αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία διερεύνησης, ο Αναφέρων είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι κάθε πληροφορία που θα εισφέρει, καθώς και η ταυτότητά του, θα περιβάλλονται από απόλυτη εμπιστευτικότητα και αυστηρή εχεμύθεια. Περαιτέρω, ο καλοπροαίρετος/καλόπιστος Αναφέρων θα πρέπει να γνωρίζει ότι απολαμβάνει της προστασίας (μεταξύ άλλων της εργασιακής του σχέσης) που του παρέχει ο νόμος και η εταιρική μας Πολιτική.

Ο ρόλος του ΥΠΠΑ, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το νόμο και η Εταιρική Πολιτική της ESA, αφορά στα εξής:

  • Παραλαβή Αναφορών και βεβαίωση αυτής (εντός 7 εργάσιμων ημερών).
  • Δημιουργία κατάλληλου πλαισίου που θα οδηγεί στην επαρκή στοιχειοθέτηση των Αναφορών.
  • Καθορισμός του πότε και με τι στοιχεία αρχειοθετείται μία αναφορά.
  • Συντονισμός εργασιών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα αποφασίζει για την εξέλιξη της εκάστοτε αναφοράς.
  • Μέριμνα για πλήρη καταγραφή των στοιχείων και τήρηση πρακτικών και αρχειακού υλικού.
  • Τεκμηρίωση των ενεργειών που αναλαμβάνονται (εντός 3 μηνών από την εκπνοή της 7ήμερης ως άνω προθεσμίας παρέχει ενημέρωση της πορείας της αναφοράς στον εκάστοτε Αναφέροντα).
  • Ενίσχυση ακεραιότητας, δεοντολογίας και διαφάνειας για το φορέα.

Εάν υπάρχουν απορίες/διευκρινιστικά ερωτήματα από οποιονδήποτε, μπορεί να απευθυνθεί στον ΥΠΠΑ (Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών/WPO<WhistleblowersProtection Officer) της ESA, κα Μάρθα Μπακογιάννη δικηγόρο Αθηνών, PhD c, ΜΔΕ.

Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας:

Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη στον αριθμό 210 6001 104 από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών), από τις 9:30 έως τις 16:00. Το προσωπικό της ESA έχει τη δυνατότητα να συζητά σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, ειλικρίνειας και άμεσης απόκρισης για θέματα μισθοδοσίας, προγράμματος εργασίας, ιματισμού/εξοπλισμού, στελέχωσης, επιχειρησιακού χαρακτήρα καθώς και για ζητήματα που χρήζουν ειδικού χειρισμού. Μαζί με την Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης Εργαζομένων, η Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας είναι μια ακόμα πρωτοβουλία της ESA με σκοπό τη συνεχή υποστήριξη ενός φιλικού, ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας.

Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας:

Στην ESA έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις Θεμελιώδεις Αρχές και Αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων μας και καθορίζουν την καθημερινή συμπεριφορά μας και πρακτική. Ο Κώδικας συμβάλλει στην προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της διαφάνειας καθώς και της ορθής επαγγελματικής πρακτικής σε όλες τις βαθμίδες της ESA και απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή συνεργάζονται με την ESA: στελέχη, διευθυντές, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό ασφαλείας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναλύεται σε εννέα επιμέρους εταιρικές πολιτικές, οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα πεδία:
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Σύγκρουση συμφερόντων
• Αντιμετώπιση της διαφθοράς
• Απασχόληση
• Περιβάλλον
• Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
• Οδική ασφάλεια
• Ασφαλής διαχείριση πληροφορίας
• Επιχειρησιακή συνέχεια
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ESA δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των παραπάνω πολιτικών, την τήρηση των σχετικών αρχών ή διαδικασιών και την επίτευξη των εταιρικών στόχων σε κάθε πεδίο πολιτικής.

Περιβαλλοντολογική ευαισθησία:

Στην ESA καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προώθησης περιβαλλοντικής συνείδησης και δράσεων, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεών μας.
Φιλικοί και ευαισθητοποιημένοι προς το περιβάλλον, είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO:14001 στους ακόλουθους τομείς:
• Προαγωγή της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας.
• Τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, συσσωρευτών, αναλώσιμων εκτυπωτών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
• Έλεγχο καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειες για μείωσή της.
• Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού με αντίστοιχο χαμηλής κατανάλωσης.
• Μέτρηση και βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος.
• Ορθολογική χρήση φυσικών πόρων.
Επιπρόσθετα, στην εταιρεία μας, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε διαδικασία αναγνώρισης των πιθανών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ή των ενδεχόμενων ατυχημάτων, διασφαλίζοντας την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον περιορισμό τους σε περίπτωση που αυτές προκληθούν. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων πλαισιώνεται και από την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και την προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων μέσω της χρήσης υλικών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η ESA προσφέρει Χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά των εργαζομένων της!

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τις καρδιές όλων μας με αγάπη, χαρά και ελπίδα. Πάνω από όλα όμως, είναι η αγαπημένη γιορτή των μικρών φίλων μας που φαντάζει μαγική και ξεχωριστή στα μάτια τους. Σε συνεργασία με το Επιχειρησιακό Σωματείο της ESA, ευχηθήκαμε, όπως κάθε χρονιά, καλές γιορτές και χρόνια πολλά στους εργαζομένους μας, προσφέροντας δώρα στα παιδιά τους!
Όλα τα παιδιά, κάτω των 18 ετών, έλαβαν από μία δωροεπιταγή αξίας 40 ευρώ, από τα πολυκαταστήματα Public ή Media Markt, για να επιλέξουν το ιδανικό δώρο που θα ολοκληρώσει την μαγεία των Χριστουγέννων. Ευχόμαστε υγεία και αγάπη σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους!

ESA Excellence Awards

Είναι χαρά μας να βλέπουμε τους κόπους και τη σκληρή δουλειά ενός παιδιού από την οικογένεια της ESA να αποδίδουν, ανοίγοντας νέους ορίζοντες μάθησης και ευκαιριών. Δημιουργήσαμε λοιπόν φέτος ένα νέο θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία και την πρόοδο, προσφέροντας μία δωροεπιταγή, αξίας 300 ευρώ, στα παιδιά των εργαζομένων μας που πέρασαν στις εξετάσεις Ανώτερης Εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την αφετηρία της ακαδημαϊκής τους πορείας!
Καλή επιτυχία παιδιά μας στα νέα σας βήματα, με την ευχή τα καινούρια ερεθίσματα να διαμορφώσουν ένα λαμπρό μέλλον!

Μετάβαση στο περιεχόμενο