Πιστοποιήσεις – Αδειοδοτήσεις

Ακολουθώντας πιστά τι,ς απορρέουσες από το ειδικό νομοθετικό ρυθμιστικό της πλαίσιο, υποχρεώσεις της, η ESA είναι αδειοδοτημένη (από 30-11-1998 υπ’ αρ. 3015/39/60/210-δ’ άδεια, όπως έκτοτε ανανεώνεται και ισχύει σήμερα) από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) ως Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σύμφωνα με το Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και αδειοδοτημένος φορέας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών, σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.

Επιπλέον, είναι αδειοδοτημένη ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (RSO) από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ISPS, για την διενέργεια αξιολογήσεων μέτρων ασφαλείας (PFSA) και την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων (PFSP) σε λιμένες της χώρα, καθώς, επίσης, και αδειοδοτημένη από τις οικείες λιμενικές αρχές ως Πάροχος Υπηρεσιών Λιμενικής Ασφάλειας σε κρουαζιερόπλοια και σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Στην ESA δεσμευόμαστε στην εφαρμογή και τήρηση ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις. Συγχρόνως, ανεξάρτητοι και εγνωσμένου κύρους διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης, επιτηρούν το σύνολο της λειτουργίας των διαδικασιών της εταιρείας μας σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων.


Μετάβαση στο περιεχόμενο