ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, και το διακριτικό τίτλο ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.” (εδρεύουσα στο 9ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, ΤΚ: 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 094119190, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς», διαθέτει το σύστημα ασφαλείας «esa home security» στις διάφορες εκδοχές του.

Αυτή η Συμφωνία του χρήστη/συνδρομητή είναι μια σύμβαση («Συμφωνία») μεταξύ του χρήστη/συνδρομητή (εφεξής «εσείς») του λογισμικού και των προϊόντων συστημάτων esa home security.

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πριν ανοίξετε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προϊόντα esa home security.

Τα προϊόντα esa home security ενδέχεται να περιέχουν λογισμικό, για το οποίο η Εταιρεία μας χορηγεί στους χρήστες/συνδρομητές την άδεια να το ανοίξουν και να το χρησιμοποιήσουν μόνο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μην κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποδέχομαι / Αποδοχή» ή σε οποιοδήποτε άλλο κουμπί, ανεξάρτητα από το όνομά του, που θα επιβεβαίωνε την έγκρισή σας για την ανάγνωση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας και μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν esa home security. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως το σύστημα ασφαλείας esa home security στον πωλητή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

Επιλέγοντας την ενέργεια «Αποδέχομαι / Αποδοχή» ή ανοίγοντας τη συσκευασία ή χρησιμοποιώντας το ανωτέρω προϊόν, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

Η ενότητα «Περιορισμοί προϊόντων» (βλ. παρακάτω) ορίζει τους περιορισμούς ως προς τη χρήση του λογισμικού και τις σχετικές υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχονται μέσω της χρήσης των ανωτέρω προϊόντων, σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας και τις χρήσεις τους. Διαβάστε προσεκτικά (και) αυτήν την ενότητα, καθώς συμφωνείτε, μεταξύ άλλων, με αυτούς τους περιορισμούς.

1.Αντικείμενο

Η παρούσα Συμφωνία ρυθμίζει τα νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών/συνδρομητών των Προϊόντων και του Λογισμικού esa home security, αφενός, και της Εταιρείας μας, αφετέρου. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την πολιτική απορρήτου, τις εγγυήσεις και άλλα θέματα που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

2. Ορισμός τελικού χρήστη/συνδρομητή

Συνάπτετε αυτήν τη Συμφωνία, είτε ως φυσικό πρόσωπο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για το ίδιο, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου.

3. Συμβατικές σχέσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη δυνατότητα να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία σχετικά με το Λογισμικό και το Προϊόν esa home security και ότι είστε πλήρως ικανοί για κατάρτιση δικαιοπραξίας, και, συνακόλουθα, για να χρησιμοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Λογισμικό και το Προϊόν esa home security.

Η χρήση των υπηρεσιών που ενδέχεται να παρέχονται μέσω της χρήσης των Προϊόντων υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς, σύμφωνα με τους οποίους δηλώνετε ρητά, εγγυάστε εγγράφως και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα και το Λογισμικό esa home security και επιβεβαιώνετε ότι θα προβείτε στη χρήση αυτών με τρόπο που:

• ΔΕΝ παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα της Εταιρείας μας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

• ΔΕΝ παραβιάζει νόμο ή κανονισμό, εθνικό ή ενωσιακό.

• ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κακόβουλος, δόλιος, παραπλανητικός, απειλητικός, καταχρηστικός, δυσφημιστικός, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτος προς τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

• ΔΕΝ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας ή κάποιου άλλου στον οποίο ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Προϊόντων ή/και του Λογισμικού, ανεξάρτητα από το επίπεδο πρόσβασης.

• ΔΕΝ θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών και/ή σπάει τυχόν κωδικούς πρόσβασης ή/και κωδικούς κρυπτογράφησης ασφαλείας.

• ΔΕΝ παρεμβαίνει στη μηχανική του Λογισμικού και των Προϊόντων ή επιχειρεί με άλλον τρόπο να αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού και/ή να τον χρησιμοποιήσει στην ανάπτυξη οποιουδήποτε άλλου παραγώγου λογισμικού, οποιουδήποτε ξεχωριστού αλγόριθμου λογισμικού ή μέρους του.

• ΔΕΝ χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Λογισμικό ή τα Προϊόντα esa home security για εμπορικούς σκοπούς, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε άλλους τελικούς χρήστες/συνδρομητές.

4. Άδεια

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Λογισμικού αποκλειστικά ως πηγαίο κώδικα που είναι ενσωματωμένος στο Προϊόν esa home security που κατέχετε ή ελέγχετε νόμιμα και μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, αυτών.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε -με ή χωρίς αντάλλαγμα-, να διανέμετε, να μεταβιβάζετε, να τροποποιείτε, να εκμεταλλεύεστε εμπορικά την άδεια χρήσης του Λογισμικού του προϊόντος esa home security ή να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό στο πλαίσιο άλλης από την παρούσα συμφωνίας κοινής χρήσης ή με οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, η παρούσα άδεια χρήσης δεν σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό του προϊόντος esa home security με οποιονδήποτε τρόπο ως αναγνώσιμο κώδικα (πηγαίο κώδικα). Δεν επιτρέπεται να κάνετε αντίγραφα του Λογισμικού του προϊόντος esa home security ή της συνοδευτικής τεκμηρίωσής του.

5. Δήλωση χρήστη

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και το λογισμικό esa home security, συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με τις ακόλουθες δηλώσεις:

1. Θα χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα και το Λογισμικό esa home security με συναλλακτικά ηθικό και νόμιμο τρόπο, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.

2. Παρέχετε στην Εταιρεία ακριβείς και αληθείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες και αναλαμβάνετε την υποχρέωση, εφόσον τροποποιηθούν, να τις επικοινωνήσετε στην ανωτέρω Εταιρεία.

3. Χρησιμοποιείτε το πραγματικό σας όνομα, τοποθεσία, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.

4. Δεν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα και το Λογισμικό esa home security χρησιμοποιώντας την ταυτότητα κάποιου άλλου ή πλασματική ταυτότητα, για κανένα λόγο.

6. Άλλο λογισμικό

Η παρούσα Συμφωνία δεν ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνεται στα Προϊόντα esa home security ή για οποιοδήποτε λογισμικό τρίτων για το οποίο χορηγείται χωριστή άδεια, σύμφωνα με τους όρους διαφόρων χωριστών συμφωνιών άδειας χρήσης («Άλλο λογισμικό»). Άλλο Λογισμικό δεν υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, αλλά σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους οποιωνδήποτε σχετικών συμφωνιών άδειας χρήσης με τρίτα μέρη (εφεξής «Άλλοι Όροι Λογισμικού»). Άλλα πνευματικά δικαιώματα Λογισμικού ανήκουν στα ενδιαφερόμενα μέρη που καθορίζονται στους Όρους Άλλου Λογισμικού. Τυχόν όροι της παρούσας Συμφωνίας που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους οποιωνδήποτε συμφωνιών άδειας χρήσης για άλλο Λογισμικό δεν θα ισχύουν για άλλο Λογισμικό.

7. Ενημέρωση λογισμικού

Κατά καιρούς, η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει ενημερώσεις, βελτιώσεις, ενημερώσεις κώδικα, διορθώσεις σφαλμάτων και άλλες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του Λογισμικού και των σχετικών υπηρεσιών («Επιδιορθώσεις»). Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ενημερώσεις κώδικα για να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα esa home security και το Λογισμικό για τα Προϊόντα esa home security. Οι ενημερώσεις κώδικα που θα εγκατασταθούν αυτόματα από μια συσκευή ή χειροκίνητα από έναν χρήστη/συνδρομητή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της συσκευής του συστήματος ασφαλείας esa home security. Μπορείτε, επίσης, να εξαιρεθείτε από περιοδικές ενημερώσεις για τα Προϊόντα μας. Ωστόσο, η Εταιρεία ενδέχεται να εκδώσει ενημερώσεις που διορθώνουν κρίσιμα σφάλματα και αυξάνουν την ασφάλεια των ανωτέρω Προϊόντων. Για να αυξήσετε το επίπεδο ασφαλείας σας, συμφωνείτε με την αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων προϊόντων, εάν είναι τεχνικά εφικτό, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη για το Προϊόν σας, εάν είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των Προϊόντων σας ή να επιτρέπεται η κρυπτογράφηση ή η διόρθωση κρίσιμων σφαλμάτων.

8. Απαγόρευση Εκχώρησης

Οποιαδήποτε τροποποίηση μηχανικής φύσης ή αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού απαγορεύεται αυστηρά. Ωστόσο, εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΕΕ”), η Εταιρεία θα σας παράσχει, κατόπιν σχετικού γραπτού σας αιτήματος, οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αλληλεπίδραση του Λογισμικού με άλλα προγράμματα εντός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας της ΕΕ για τη νομική προστασία των προγραμμάτων υπολογιστών.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να προστατεύσετε, άλλως να κρατάτε απολύτως αζήμια, την Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τυχόν αξιώσεις και να την αποζημιώσετε πλήρως για τυχόν ζημίες της (θετικές ή αποθετικές), πρόστιμα, ποινές, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου) που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπιστευτικότητα

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το ανωτέρω Προϊόν και το Λογισμικό (και όλα τα επόμενα αντίγραφά του), ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον φορέα, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή/και των τυχόν προμηθευτών της). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό περιέχει πολύτιμα εμπορικά μυστικά και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες της Εταιρείας και των προμηθευτών της, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε έναν μέσο χρήστη του Διαδικτύου, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το Λογισμικό και τα Προϊόντα.

Συμφωνείτε να διατηρήσετε εμπιστευτικές τις ανωτέρω πληροφορίες και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή παράβαση αυτής της υποχρέωσης θα προκαλέσει στην Εταιρεία μας άμεση, ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αντισταθμιστεί επαρκώς με χρηματικά μέσα. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει αμέσως τη διατήρηση της λειτουργικότητας (παύση παροχής υπηρεσιών) του Λογισμικού και των Προϊόντων esa home security, χωρίς κάποια ειδοποίηση και περαιτέρω αποζημίωση προς το χρήστη/συνδρομητή. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι οποιαδήποτε αποκάλυψη των πληροφοριών που περιέχονται στο Λογισμικό ή των πληροφοριών σχετικά με τα Προϊόντα esa home security που χρησιμοποιείτε σε τρίτους μπορεί να βλάψει την ιδιοκτησία ή την ευημερία σας και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Μην μοιράζεστε/αποκαλύπτετε τέτοιες πληροφορίες με τρίτους για να αποφύγετε τυχόν αρνητικές συνέπειες για εσάς. Επιβεβαιώνετε, επίσης, τη συγκατάθεσή σας και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνετε από την Εταιρεία, δεν θα διαβιβάζονται με κανέναν τρόπο σε κανέναν και θα παραμείνουν γνωστές μόνο σε εσάς ως αποδέκτη τέτοιων πληροφοριών.

11. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Όλο το υλικό και το ενημερωτικό περιεχόμενο στην εφαρμογή της Εταιρείας για κινητά ή σε άλλες εφαρμογές και στο Λογισμικό του προϊόντος, ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να διανείμετε ή να αποκαλύψετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό ή ενημερωτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λογότυπων, εικόνων ή δεδομένων) ή να το χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι συμβατός με τα αποκλειστικά δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του κατόχου του εμπορικού σήματος, εκτός εάν έχετε τη γραπτή μας άδεια να το κάνετε. Τυχόν στοιχεία και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων (στατικών και δυναμικών), κειμένων, λειτουργικότητας, διεπαφής χρήστη, ηχητικών κομματιών και ήχων και συνδυασμών χρωμάτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς ως εγγεγραμμένο χρήστη/συνδρομητή για τη χρήση του Λογισμικού, όπως περιγράφεται στη Συμφωνία.

Δεν επιτρέπεται να απομονώσετε με οιονδήποτε τεχνικό τρόπο/μέσο το Λογισμικό ή να εξαγάγετε στοιχεία/αντικείμενα από το Λογισμικό. Επίσης, δεν δικαιούστε να δημιουργήσετε αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων/αντικειμένων αντιγράφοντας από το Λογισμικό, καθώς και να τραβήξετε στιγμιότυπα οθόνης για σκοπούς άλλους από την ειδοποίηση της Εταιρείας για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του Λογισμικού ή των Προϊόντων. Τυχόν δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει της άδειας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ανήκουν στην Εταιρεία μας.

12. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αγοράζοντας και χρησιμοποιώντας Προϊόντα και Λογισμικό esa home security, αναγνωρίζετε ότι έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου και τους λοιπούς Όρους Χρήσης της εφαρμογής μας. Για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας Εγγύησης, των λειτουργιών τεχνικής υποστήριξης ή/και της επισκευής υλικού, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσθήκη του λογαριασμού μας ως διαχειριστή ή χρήστη στη συσκευή σας. Τούτου λεχθέντος, η Εταιρεία θα φέρει όλες τις εγγυήσεις και τους όρους εμπιστευτικότητας, λογικούς και ισχύοντες σε τέτοιες περιπτώσεις. Αφού ολοκληρώσουμε τη συντήρηση της εφαρμογής και επεξεργαστούμε το αίτημά σας, μπορείτε να στείλετε το επιπρόσθετο αίτημά σας στην Εταιρεία για την κατάργηση του λογαριασμού της τελευταίας από τη συσκευή σας. Ο λογαριασμός μας δεν θα αφαιρεθεί από τη συσκευή σας μέχρι να υποβάλετε το αίτημά σας και θα παραμείνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας έως ότου λάβουμε ένα νέο αίτημα τεχνικής υποστήριξης από εσάς.

Χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα ή/και το Λογισμικό esa home security και προσθέτοντας τα μοναδικά αναγνωριστικά (όπως όνομα χρήστη, ρόλος και διεύθυνση email), κάνοντας καταχώριση/εγγραφή/σύζευξη εκάστου εκ των χρηστών/συνδρομητών με το αντίστοιχο Προϊόν ή /και Λογισμικό, επιβεβαιώνετε ότι η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία δεδομένα/πληροφορίες από εσάς με την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας.

Χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα και το Λογισμικό esa home security έχετε παράλληλα, αποδεχθεί πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Απορρήτου, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esa home security app”, τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και τη Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου. Επιπλέον, εγγυάστε με το παρόν ότι έχετε την ικανότητα και τα κατάλληλα μέσα για να εφαρμόσετε την παραπάνω πολιτικές.

13. Διάρκεια και Λήξη

Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό ή τα Προϊόντα και θα ισχύει μέχρι τον τερματισμό της. Μπορείτε να καταγγείλετε τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης στην Εταιρεία στη διεύθυνση: help@esasecurity.gr. Ωστόσο, η Συμφωνία δεν θα τερματιστεί εκτός εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε εντελώς τα ανωτέρω Προϊόντα και το Λογισμικό. Επιπλέον, η Συμφωνία θα τερματιστεί αμέσως εάν δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας, οι άδειες χρήσης που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία θα τερματιστούν αμέσως και συμφωνείτε να σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στη χρήση των Προϊόντων, του Λογισμικού και της τεκμηρίωσης. Επιβεβαιώνετε, επίσης ότι, με τη λήξη της Συμφωνίας, η πρόσβασή σας στο Λογισμικό, καθώς και οποιαδήποτε υποστήριξη των Προϊόντων, θα τερματιστεί ή θα περιοριστεί. Οποιεσδήποτε διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και κάθε εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που από τη φύση τους παραμένουν σε ισχύ, θα παραμείνουν σε ισχύ με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

14. Διάρκεια και Λήξη

Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό ή τα Προϊόντα esa home security και θα ισχύει μέχρι τον τερματισμό της. Μπορείτε να καταγγείλετε τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης στην Εταιρεία στη διεύθυνση help@esasecurity.gr. Ωστόσο, η Συμφωνία δεν θα τερματιστεί εκτός εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε εντελώς τα Προϊόντα και το Λογισμικό. Επιπλέον, η Συμφωνία θα τερματιστεί αμέσως εάν δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας, οι άδειες χρήσης που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία θα τερματιστούν αμέσως και συμφωνείτε να σταματήσετε να έχετε πρόσβαση στη χρήση των Προϊόντων, του Λογισμικού και της τεκμηρίωσης. Επιβεβαιώνετε επίσης ότι, με τη λήξη της Συμφωνίας, η πρόσβασή σας στο Λογισμικό, καθώς και οποιαδήποτε υποστήριξη των Προϊόντων, θα τερματιστεί ή θα περιοριστεί. Οποιεσδήποτε διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και κάθε εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που από τη φύση τους παραμένουν σε ισχύ, θα παραμείνουν σε ισχύ με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στη περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

16. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε κανένα από τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Οποιαδήποτε αξίωση εκχώρησης ή μεταβίβασης αντίθετη με την παρούσα ρήτρα θα θεωρείται άκυρη.

17. Εγγύηση

Η εγγύηση προϊόντος βρίσκεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή “esa home security app” ή στην ενότητα «Εγγύηση» του εγχειριδίου που παρέχεται με το Προϊόν.

18. Αποποίηση Ευθύνης Εταιρείας

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία παρέχει το Λογισμικό «ως έχει» και αποποιείται και αποκλείει όλες και οποιεσδήποτε εγγυήσεις και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται από το νόμο, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ιδιοκτησία, αδιάκοπη χρήση, ακρίβεια και μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η Εταιρεία δεν εγγυάται συγκεκριμένα αποτελέσματα στη χρήση του Λογισμικού. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει οιανδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και την πληρότητα της λειτουργικότητας των Προϊόντων εάν αυτό  έχει εγκατασταθεί χωρίς τη συμμετοχή εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών (εγκαταστάτες). Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει οιανδήποτε ευθύνη για (α) την ποιότητα και την πληρότητα της λειτουργικότητας των Προϊόντων esa home security, (β) τη λειτουργικότητά του στην περίπτωση που έχετε μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τα Προϊόντα σας, όπως ως το αναγνωριστικό προϊόντος ή/και τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την ενεργοποίηση των Προϊόντων ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για την ενεργοποίηση των Προϊόντων.

19. Περιορισμοί χρήσης προϊόντων

Η λειτουργικότητα των παραπάνω Προϊόντων και του Λογισμικού περιορίζεται στην παρακολούθηση των εγκαταστάσεων στις οποίες αυτά έχουν εγκατασταθεί. Θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τα Προϊόντα με δική σας ευθύνη. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση του Λογισμικού ή του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών (θετικών ή αποθετικών) που προκλήθηκαν σε εσάς ή την περιουσία σας.

Περιορισμοί στη χρήση καμερών CCTV: Οι εγγραφές από κάμερες παρακολούθησης βίντεο, όταν χρησιμοποιούνται με το λογισμικό esa home security, αποθηκεύονται από προεπιλογή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της κάμερας με πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά από τον τελικό χρήστη/συνδρομητή. Όταν χρησιμοποιείτε κάμερες παρακολούθησης βίντεο, εσείς, ως τελικός χρήστης/συνδρομητής, μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα διαχείρισης λογαριασμού σε τρίτους, όπως είναι και η Εταιρεία, κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας παροχής υπηρεσιών του ΚΔΣ αυτής.

Η παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης λογαριασμού σε τρίτους, ειδικότερα, παρέχει σε αυτούς τους τρίτους πρόσβαση σε εγγραφές βίντεο και εκπομπές από κάμερες παρακολούθησης βίντεο. Με την παραχώρηση πρόσβασης στα δεδομένα από τις κάμερες CCTV, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε κάθε ευθύνη για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων διαχείρισης σε τρίτους.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης ή ανήθικης χρήσης δεδομένων από κάμερες παρακολούθησης βίντεο από τρίτα μέρη και των συνεπειών τους (ισχύει στην περίπτωση λύσης της Συμφωνίας παροχής υπηρεσιών του ΚΔΣ αυτής).

Σε περίπτωση ενσωμάτωσης καμερών παρακολούθησης βίντεο τρίτων στο Λογισμικό esa home security, συμφωνείτε με τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβιάσεων της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τρίτους που τυχόν προβούν με δική σας άδεια σε χρήση καμερών παρακολούθησης βίντεο.

20. Περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας

Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων όλων όσων περιγράφονται στη διάταξη «Περιορισμός ευθύνης») δεν θα επιχειρεί να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εκτός από την παραπάνω ευθύνη, η Εταιρεία θα αποποιείται και θα αποκλείει για την ίδια και τους προμηθευτές της οποιαδήποτε ευθύνη που βασίζεται σε σύμβαση, οποιαδήποτε παράβαση νόμου (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και της άμεσης (αντικειμενικής) ευθύνης) ή με άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε ζημία, οποιουδήποτε είδους, που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση, λειτουργία, αποτυχία ή διακοπή του Λογισμικού ή των Προϊόντων, ακόμη και αν η Εταιρεία μας ή/και οι προμηθευτές της έχουν επίγνωση της πιθανότητας τέτοιων ζημιών. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή της τιμής αγοράς του Προϊόντος (κατά την κρίση της Εταιρείας), η οποία, με τη σειρά της, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την οικεία νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

21. Μερική Εφαρμογή

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων της παρούσας.

22. Ειδοποιήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να σας στείλει ειδοποιήσεις μέσω email ή/και στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή/καταχώριση σύζευξη.

23. Αποποίηση Δικαιωμάτων

Η αποποίηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της Εταιρείας δεν θα είναι έγκυρη, εκτός εάν παρέχεται γραπτώς εκ μέρους της Εταιρείας.

24. Ονόματα και αρίθμηση

Οποιαδήποτε ονομασία, επικεφαλίδες ή αρίθμηση οποιωνδήποτε τμημάτων της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και ο τίτλος της Συμφωνίας, θα είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας.

25. Πλήρης συμφωνία και τροποποιήσεις

Η παρούσα Συμφωνία θα καθορίζει το πλήρες πεδίο εφαρμογής των όποιων επιμέρους συμφωνιών σχετίζονται με τη χρήση του ανωτέρω προϊόντος και λογισμικού. 

Η Συμφωνία θα αντικαταστήσει τυχόν προηγούμενες συμφωνίες (τόσο γραπτές όσο και προφορικές) σχετικά με το Λογισμικό ή/και τα Προϊόντα.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε τυχόν τροποποιήσεων στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει με τη δημοσίευση της τυχόν επικαιροποιημένης Συμφωνίας ή στέλνοντάς σας μια ειδοποίηση μέσω email ή/και μέσω κινητού τηλεφώνου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή το Λογισμικό, αυτό θα θεωρηθεί ως αποδοχή των ανακοινωθέντων αλλαγών από εσάς.

Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές. Η Εταιρεία εγγυάται ότι η έκδοση της Συμφωνίας που δημοσιεύεται στην εφαρμογή της με την ημερομηνία που είναι πλησιέστερη στην ημερομηνία χρήσης του Λογισμικού ή του Προϊόντος είναι ενημερωμένη.

26. Ερωτήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με τους παρόντες Όρους και Συμφωνία μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@esasecurity.gr.

Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει από την ημερομηνία αγοράς/έναρξης χρήσης του Προϊόντος ή του Λογισμικού esa home security  και, για τους υπάρχοντες χρήστες/συνδρομητές, από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφαρμογή της.

ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία “ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, και το διακριτικό τίτλο “ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.” (εδρεύουσα στο 9ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, ΤΚ: 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 094119190, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς», έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται (και μέσω τυχόν τρίτων συνεργατών της) την παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα/εφαρμογή (application / app) (εφεξής: “esa home security app”).

Παρέχουμε σε καθένα Χρήστη/ Συνδρομητή του συστήματος παροχής ασφαλείας «esa home security», κάνοντας εγγραφή στην ανωτέρω πλατφόρμα/εφαρμογή, τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης καταχώρησης/δήλωσης (registration ID) του συστήματος/ων ασφαλείας «esa home security» που έχει προμηθευτεί, καθώς και τη συνακόλουθη σύναψη Συμφωνίας για την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων (ΚΔΣ) με την ανωτέρω εταιρεία, έχοντας παράλληλα, αποδεχθεί (ενν. ο χρήστης/συνδρομητής) πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Απορρήτου, τη Δήλωση Απορρήτου, τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esa home security app”, τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και τη Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου.

Μέσω της παραπάνω εφαρμογής ο Χρήστης/Καταναλωτής/Συνδρομητής μπορεί, αφού δηλώσει/καταχωρήσει τον μοναδικό 12ψήφιο κωδικό αριθμό ταυτοποίησης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» ή αφού σκανάρει τον QR code της συσκευασίας/πακέτου συστήματος ασφαλείας «esa home security» που θα έχει προηγουμένως προμηθευτεί, να λαμβάνει, να εγκαθιστά και να αποκτά πρόσβαση στην παραπάνω εφαρμογή, στην οποία καταχωρεί με ασφάλεια τα στοιχεία του, το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (ID) του προϊόντος του (ενν. συστήματος ασφαλείας «esa home security») , να επιβεβαιώνει τη σύζευξη και ταυτοποίηση των ανωτέρω και, τέλος, να συμφωνεί με τους συμβατικούς όρους της αποδοχής των υπηρεσιών του ΚΔΣ εκ μέρους της ανωτέρω εταιρείας, έχοντας παράλληλα αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και συνομολογήσει ρητά το περιεχόμενο της Πολιτικής Απορρήτου, της Δήλωσης Απορρήτου, των παρόντων Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esa home security app”, των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και της Δήλωσης Εγγύησης του τελευταίου.

Παρακαλούνται οι χρήστες/συνδρομητές της παρούσας εφαρμογής να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς Όρους Χρήσης και να συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ανωτέρω εφαρμογής συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναφερόμενων Όρων, ενώ στην περίπτωση που κάποιος χρήστης/συνδρομητής δεν συμφωνεί, στο σύνολο ή εν μέρει, με τους παρόντες Όρους χρήσης, δεν θα πρέπει να κάνει χρήση της παραπάνω εφαρμογής.  

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής “esa home security app” και συνιστούν ρητή και δεσμευτική Συμφωνία μεταξύ του χρήστη της (εφεξής: «εσείς», «εσάς» ή/και «χρήστης/καταναλωτής/συνδρομητής») και της Εταιρείας.

Η αποδοχή τους λογίζεται γενομένη εφόσον ο χρήστης/συνδρομητής, κατά την (πρώτη) είσοδό του σε αυτήν και, συνακόλουθα, κατά την καταχώριση/ταυτοποίηση/σύζευξη του 12ψήφιου αριθμού ID του συστήματος esa home security με έκαστο συνδρομητή, επιλέξει (κάνει “κλικ”) την ενέργεια (“κουτάκι”) “Αποδέχομαι-αποδοχή”. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/ της σε αυτή, ειδοποιώντας  σχετικά την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου της εφαρμογής. Υπάρχει περίπτωση να τροποποιήσουμε, ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην εφαρμογή. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης της εφαρμογής “esa home security app”, αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου, η Δήλωση Απορρήτου, οι Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και η Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου, τις οποίες σας παρακαλούμε, ομοίως, να διαβάσετε προσεκτικά.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου/ων όρου/ων των παρόντων δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας μας που απορρέουν από των παρόντων δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση όρου/ων των παρόντων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Τονίζεται ότι ο κάθε χρήστης/συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης/συνδρομητής οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), διεύθυνσης κατοικίας και τυχόν άλλης στην οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα ασφαλείας που θα έχει προμηθευτεί.

Ειδικότερα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη/συνδρομητή και να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του.

Ο κάθε χρήστης/συνδρομητής αφού κάνει την εγγραφή του και αφού δηλώσει και, συνακόλουθα, πραγματοποιήσει την καταχώριση/ταυτοποίηση/σύζευξη του 12ψήφιου αριθμού ID του συστήματος esa home security με τον ίδιο, είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος της ανωτέρω σύζευξης και διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων που έχει δηλώσει. Ο κάθε χρήστης/συνδρομητής είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του σχετικού κωδικού πρόσβασης, ενώ υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Η Εταιρεία μας εγγυάται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συνδρομητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

Χρήση της εφαρμογής μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε χρήστης τεκμαίρεται ότι πληροί τα ως άνω κριτήρια, καθώς δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα τούτο. Η Εταιρεία μας δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για την τυχόν εσφαλμένη καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρήστης/συνδρομητής είναι αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή.

Καταχώριση / Σύζευξη Συστήματος esa home security από το Χρήστη/Συνδρομητή (registration ID) και Σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το Χρήστη/Συνδρομητή:

Ο κάθε Χρήστης/Συνδρομητής συμπληρώνει τα ζητούμενα από την εφαρμογή στοιχεία (ατομικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, μοναδικά στοιχεία συστήματος ασφαλείας), προβαίνοντας στην απαιτούμενη  εγγραφή/καταχώριση/σύζευξη/ταυτοποίηση Συνδρομητή – Συσκευής και στη συνέχεια, συνάπτοντας σύμβαση παροχής υπηρεσιών του ΚΔΣ της εταιρείας μας, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ανωτέρω σύμβασης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου, τη Δήλωση Απορρήτου, τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esa home security app”, τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και τη Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο χρήστης/συνδρομητής θα λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει καταχωρίσει το σύνολο των παραπάνω Συμφωνιών που θα έχει ήδη συνάψει, σε μορφή αρχείου pdf.

Για την τυχόν λύση της ανωτέρω Σύμβασης υπηρεσιών ΚΔΣ, ο Χρήστης/Συνδρομητής υποχρεούται να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΚΔΣ., διατυπώνοντας ρητά το σχετικό αίτημά του.

Ειδικές Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής

Η χρήση της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα την Πολιτική Απορρήτου, τη Δήλωση Απορρήτου, τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esa home security app”, τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και τη Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου, καθώς και την οικεία εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλη αναφορά στην ανωτέρω εφαρμογή αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας, η οποία τυγχάνει αποκλειστική δικαιούχος της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα, κατά την πλοήγησή σας και τη χρήση της εφαρμογής μας, οφείλετε να απέχετε από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Ρητά απαγορεύεται:

  • Η πρόκληση μέσω της χρήσης της εφαρμογής βλάβης σε οιονδήποτε τρίτο -και ιδίως ανήλικο- με οιονδήποτε τρόπο.
  • Η επέμβαση με κάθε τεχνικό ή άλλο μέσο (εγκατάσταση κώδικα ή άλλων προγραμμάτων ή αρχείων) με σκοπό την αλλοίωση του περιεχομένου της εφαρμογής, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της και την τυχόν παραπλάνηση ή/και πρόκληση ζημίας (ή/και ηθικής βλάβης, εμπορικής φήμης) στην Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.
  • Η προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω της Εφαρμογής υπηρεσιών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Η χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος της εφαρμογής που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο.
  • Η με οποιαδήποτε τρόπο (ανα)δημοσίευση ή αποστολή με προσωπικό μήνυμα πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, με περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.
  • Η με οποιοδήποτε τρόπο αποστολή πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που εμπεριέχουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη διαδικτυακή εφαρμογή (web harvesting).

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη/συνδρομητή για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω της μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών. H ευθύνη της εταιρείας μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας.

Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, χρηματική ικανοποίηση, κοκ) των χρηστών/συνδρομητών, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση της παραπάνω διαδικτυακής εφαρμογής, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.   

Με την είσοδό σας στην παρούσα εφαρμογή, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση της γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση της παρούσας εφαρμογής δεν φέρουν οιανδήποτε ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί από την πλοήγηση και χρήση της παρούσας εφαρμογής ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κλπ. από αυτή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses, κοκ), σφάλμα στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικό (software) ή δυσλειτουργία προγράμματος είτε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία/ δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/συνδρομητής μεταφέρονται και αποθηκεύονται, αφού κρυπτογραφηθούν με τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης.

Η Εταιρεία, δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών, πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εφαρμογής. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις, υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της εφαρμογής ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).

Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας ότι, αναφορικά με οποιαδήποτε τυχόν άλλη συνδεόμενη με την εφαρμογή ιστοσελίδα ή αναφορικά με τους servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, ουδεμία αξίωση, οικονομικής ή άλλη φύσης, μπορεί να προβληθεί, σχετικά με την επανόρθωση τυχόν ζημιάς που τυχόν προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος επανόρθωσης αυτής, βαραίνει, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη/συνδρομητή. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της Εταιρείας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγράφων, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονόματος χώρου (domain name), λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίας της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στην εφαρμογή και, ως εκ τούτου, απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των οικείων διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο εσωτερικό της παρούσας εφαρμογής αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νομικές κυρώσεις.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας της εφαρμογής.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή ή απόφαση για τον εντοπισμό του παραβάτη.

Επιπλέον, στην περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της, ενώ παράλληλα, οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν πλήρως κάθε τυχόν ζημία (θετική, αποθετική, ηθική βλάβη/βλάβη εμπορικής φήμης) της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ρητά ότι έχετε την αποκλειστική και καθ’ ολοκληρίαν ευθύνη να αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρεία ή/και κάθε συνεργάτη αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την Εταιρεία ή/και στους συνεργάτες της, εξαιτίας της παράνομης χρήσης της παρούσας εφαρμογής ή / και κάθε άλλη παραβίαση των παρόντων όρων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στη περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα Πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@esasecurity.gr.

Δήλωση Εγγύησης

Η εταιρεία με την επωνυμία “ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία”, και το διακριτικό τίτλο “ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.” (εδρεύουσα στο 9ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, ΤΚ: 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 094119190, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς» δηλώνει τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στο σύστημα ασφαλείας «esa home security», θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, ζητώντας δωρεάν αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής  «esa home security», εντός δύο ετών (24 μηνών) από την ημερομηνία αγοράς του.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών/συνδρομητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:help@esasecurity.gr, προτού υποβάλετε την παραπάνω αξίωσή/αίτημά σας. Στο 70% των περιπτώσεων, τα τεχνικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν εύκολα και γρήγορα εξ αποστάσεως.

Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα εξ αποστάσεως, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή εξοπλισμού για υποστήριξη εγγύησης.

Η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την τυχόν δυσλειτουργία του συτήματος ασφαλείας που οφείλεται σε ελαττώματα/αστοχία υλικού ή σφάλματα στη διαδικασία κατασκευής που ενδέχεται να προκύψουν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία πώλησης.

Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται στο χρήστη/συνδομητή κατά την επισκευή της συσκευής.

Με την αγορά συστήματος ασφαλείας «esa home security» συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι το σύστημα ασφαλείας «esa home security» (προιόν ή προιόντα) θα αντιστοιχεί από κάθε άποψη στις προδιαγραφές που περιγράφονται στη συσκευασία του, στη συνοδευτική τεκμηρίωση και στην εφαρμογή esa home security app.

2. Τα ελαττώματα στο σύστημα ασφαλείας «esa home security που τυχόν ανακαλυφθεί μετά την περίοδο της Εγγύησης (δηλαδή 24 μηνές μετά την ημερομηνία αγοράς), δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Επιπλέον, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει υποκειμενικές ή αισθητικές πτυχές των Προϊόντων.

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΙΩΝ Η’ ΑΛΛΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ.

Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται ΜΟΝΟ εντός της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου της εγγύησης, εφόσον είναι διαθέσιμο το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η εξοφλητική απόδειξη αγοράς του συστήματος esa home security. Στην περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω φορολογικού παραστατικού αγοράς του προιόντος, ή στην περίπτωση που αυτό είναι παραποιημένο ή αλλοιωμένο, η Εταιρεία δικαιούται να μην παράσχει στο χρήστη/συνδρομητή τα ανωτέρω ευεργετήματα της παρούσας δήλωσης εγγύησης.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση μετά τη λήξη αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθεί μόνο κατά την κρίση της πωλήτριας εταιρείας ή του κατασκευαστή.

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει:

  1. Κανονική φθορά (γρατζουνιές στο σώμα της συσκευής, γρατσουνιές κ.λπ.), φθορά των στοιχείων που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία και κανονική φθορά των εξαρτημάτων της συσκευής.

2. Μπαταρίες σε πακέτο.

3. Επαναφορά δεδομένων ή προγραμμάτων χρήστη/συνδρομητή.

4. Μηχανική ή/και ηλεκτρική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της λανθάνουσας), συμπεριλαμβανομένης της ασταθούς σύνδεσης με το δίκτυο, της κακής γείωσης, των εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, της έκθεσης στο άμεσο ηλιακό φως, της υψηλής υγρασίας και των κραδασμών.

5. Ζημιά που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση στοιχείων ή προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενημερώσεων και επεκτάσεων, που πραγματοποιείται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας μας.

6. Ο κωδικός QR στη συσκευή έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, καταστραφεί ή λείπει.

7. Ζημιές που προκαλούνται από ζώα ή έντομα, υγρασία, θερμοκρασίες εκτός του εύρους λειτουργίας, διάβρωση, οξείδωση και εισαγωγή ξένων αντικειμένων ή ουσιών στο εσωτερικό της συσκευής.

8. Ζημιά που προκαλείται από οποιαδήποτε κατάχρηση, κακή χρήση, λανθασμένο χειρισμό ή κακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα Προϊόντα παρουσιάζουν επιφανειακές βλάβες αισθητικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων γρατσουνιών, καταγμάτων και βαθουλωμάτων.

9. Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, π.χ. φωτιά, κεραυνός, πλημμύρα, τυφώνας, σεισμός κ.λπ.

10. Βλάβη που αποδίδεται στην επιρροή ξένων αντικειμένων, ρίψη, πτώση, επαφή με υγρό ή βύθιση σε αυτά, επιπτώσεις ιών και σε περιπτώσεις που η ζημιά προκαλείται από τη σύνδεση και τη σύνδεση της συσκευής esa home security με προϊόντα που κατασκευάζονται από τρίτους κατασκευαστές.

11. Υποχρεώσεις σε σχέση με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με κάρτα SIM.

12. Η παρούσα υπηρεσία εγγύησης δεν καλύπτει την τεχνική συντήρηση ρουτίνας (service) και τον τακτικό έλεγχο της συσκευής, ιδίως τον καθαρισμό, τις ρυθμίσεις, τους ελέγχους και τη διόρθωση σφαλμάτων λογισμικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο