ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ESA - Διαγωνισμός Επιδότηση Κατάρτισης»

www.esasecurity.gr

 

            Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ESA» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία»), που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος 87 και έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας προσώπων και επιχειρήσεων, διεξάγει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «ESA - Διαγωνισμός Επιδότηση Κατάρτισης» (εφεξής «Ενέργεια»), με έπαθλο την κάλυψη των εξόδων - εκπαίδευσης και εξετάσεων ΚΕΜΕΑ, για τρεις καταρτισμένους - στο ποσό των €450.

            Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια, την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας.

 1. 1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των παροχών και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει την παρούσα Ενέργεια, με δώρα, για τους νικητές της κλήρωσης, τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.
 2. 2. Η διάρκεια της Ενέργειας, καθορίζεται από τις 08:00 του Σαββάτου, 20 Απριλίου 2019 έως και τις 19:00 της Κυριακής, 21 Απριλίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας της Ενέργειας.
 3. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι καταρτισμένοι και κάτοχοι τίτλου ΙΕΚ - ΚΕΚ και επιτυχόντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών, με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1ης περιόδου 2019, εφόσον έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους. Οι εργαζόμενοι της ESA εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 4. 4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στην Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του στη σχετική φόρμα - έντυπο προωθητικής ενέργειας, έχοντας συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN) και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους, υπογράφοντας τη συμμετοχή του (σχετικά άρθρο 5 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων). Με την υποβολή της φόρμας, τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα»), για την επικύρωση της συμμετοχής του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην Ενέργεια και σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών, έγκυρη θεωρείται μόνο μία.
 5. 5. H ESA, με την ενυπόγραφη δήλωση του Συμμετέχοντα, θα συλλέξει, θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή για όσο χρόνο απαιτεί η τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, για την επικοινωνία με τον Συμμετέχοντα, με σκοπό τη διερεύνηση της πλήρωσης κενών θέσεων εργασίας στην Εταιρεία, είτε από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα είτε από τρίτο φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συστήσει ο Συμμετέχων, λαμβάνοντας, με ίδια μέριμνα, την αναγκαία συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του τρίτου από την ESA και στη συνέχεια, θα προβεί στην οριστική διαγραφή τους. Τα προσωπικά δεδομένα, που η ESA θα συλλέξει, είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα ή τρίτου φυσικού προσώπου, το οποίο ο Συμμετέχων θα συστήσει, συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα ως άνω στοιχεία και έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του τρίτου.

            Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διακοπής ή αναστολής της Επεξεργασίας και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς σε άλλον Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία , αποστέλλοντας σχετική επιστολή, υπόψη Data Protection Officer, στην ταχυδρομική διεύθυνση, Ηνιόχου 26, 15238 Χαλάνδρι ή μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, . Μπορείτε επίσης, οποτεδήποτε, να ανακαλέσετε την δια της παρούσης χορηγηθείσα συναίνεσή σας, με απλή δήλωση ανάκλησής της, στην ως άνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση.

            Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ESA θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας, γραπτώς, για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016). Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

            Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 1. 6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, σε όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος της, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.
 2. 7. Την Πέμπτη, 06/06/2019, στις 16:00, στα γραφεία του υποκαταστήματός της στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Πτολεμαίου, αριθμός 14, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και συμβολαιογράφου, θα διεξαχθεί η κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής «Νικητές») της Ενέργειας. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της, στην ιστοσελίδα https://www.esasecurity.gr. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με κληρωτίδα, για την ανάδειξη των Νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος Συμμετέχων δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά.
 3. 8. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν συνολικά τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, οι οποίοι θα παραλάβουν τα εξής δώρα (εφεξής «Δώρα»): Το έπαθλο, για κάθε έναν από τους τρεις νικητές - καταρτισμένους επιτυχόντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών, με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 1ης περιόδου 2019, αφορά στην κάλυψη των εξόδων - εκπαίδευσης και εξετάσεων ΚΕΜΕΑ - στο ποσό των €450. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν με άλλες παροχές.
 4. 9. Η επικοινωνία με κάθε Νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς και με αποστολή SMS, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Κλήρωση και την ανάδειξη των Νικητών. Εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Εταιρείας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με κάθε Νικητή, για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο του. Κατά την επικοινωνία του Εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας με κάθε Νικητή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω, θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης, μπορεί, εναλλακτικά, για να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του, να μεταβεί την ίδια ημέρα ή και την επόμενη ημέρα, έως ώρα 15:00 και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εκείνη την ημέρα, εντός (5) πέντε ωρών ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κ.λπ. ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα, για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.
 5. 10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής, σε οποιοδήποτε στάδιο της Ενέργειας, ακόμα και αυτό της παράδοσης των Δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο ή/και (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει το SMS, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 12.
 6. 11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Ενέργειας και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν/ούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρων, για οποιονδήποτε λόγο. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην απόδοση του Δώρου, όπως περιγράφεται στον όρο (12), ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις.
 7. 12. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με τη συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στη Διοργανώτρια Εταιρεία, για την προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media), καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κ.λπ., μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα γεγονότος ή/και εκδήλωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή την καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από την ολοκλήρωση του Προγράμματος, να προβεί: α) στην προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του, μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Internet, β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video), κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κ.λπ.) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να κάνει χρήση του άνω υλικού, για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης), για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κ.λπ. κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.

            Διευκρινίζεται ότι οι Νικητές θα λάβουν με SMS, έναν μοναδικό κωδικό, στον Αριθμό Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN) που θα δηλώσουν κατά την αποδοχή του Δώρου τους (άρθρο 9), προκειμένου να γίνει η απόδοση του Δώρου τους, κατά την είσοδό τους, στο χώρο για την παραλαβή του Δώρου της Ενέργειας.

            Οι Νικητές θα πρέπει να επιδείξουν τον μοναδικό κωδικό, κατά την είσοδό τους, στο χώρο για την παραλαβή του Δώρου της Ενέργειας.

            Ειδικότερα, σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την προωθητική ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

            Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα θα καταστρέφονται, με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

            Οι όροι, που αφορούν στη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, συνεχίζουν να δεσμεύουν τους Συμμετέχοντες μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 1. 13. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μαρία Αδάμου. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει, με έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.esasecurity.gr/contest. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε είδους διαφορά, που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους, επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450