Η ESA Security Solutions συμμετέχει στο πρόγραμμα SafeIT

Η ESA συμμετέχει μαζί με τη Senseworks, την Intelia, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Θράκης στο πρόγραμμα SafeIT το οποίο αφορά τα Συστήματα φορετών (wearables) συσκευών ατομικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης, έχοντας ως στόχο την προώθηση μιας συλλογικής συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Οι τεχνολογίες των φορετών (wearable) συσκευών και της επαυξημένης πραγματικότητας εξελίσσονται γοργά και βρίσκουν εφαρμογή ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας και των μοναχικών στατικών φυλάξεων. Συγκεκριμένα, το προσωπικό ασφαλείας (φύλακες, ελεγκτές / χειριστές κέντρου ελέγχου) συχνά καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο πληροφορίας και να ενεργήσει σε απαιτητικά και πολύπλοκα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, εκτελώντας παράλληλα πολλαπλές και ετερόκλητες λειτουργικές διαδικασίες.

Το project SafeIT έχει στόχο να καταγράψει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες διαχείρισης προσωπικού στο χώρο φύλαξης κρίσιμων υποδομών και να αναπτύξει εφαρμογές και συστήματα που θα βοηθούν τους επαγγελματίες, τόσο στο πεδίο επιχειρήσεων, όσο και στα επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου ασφαλείας να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα από έξυπνες φορετές συσκευές με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας και της ζωτικής ασφάλειας, τον εντοπισμό θέσης και παρουσίας/έναρξης-λήξης βάρδιας, την άμεση ειδοποίηση και λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες, όπως αυτή της ένδειξης κινδύνου, επίθεσης κτλ. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν συστήματα που θα συλλέγουν δεδομένα από αισθητήρες, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό να βοηθούν στο έργο της φύλαξης, συστήματα μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση κρίσιμων καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται τα δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (GDPR). Τα συστήματα θα ενσωματωθούν σε πλατφόρμα FUSION, δημιουργώντας το λεγόμενο Σύστημα Συστημάτων (System of Systems).

Η τεχνολογία των φορετών συσκευών μπορεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και στις θέσεις ασφαλείας χωρίς επαφή, όπως ενδεικτικά να ενισχύσει την ατομική προστασία του προσωπικού στις υφιστάμενες υπηρεσίες ασφαλείας και να βελτιώσει την ψυχολογική τους συγκέντρωση και αντίληψη ενώ θα μπορούν να ανιχνεύουν την παρουσία, τα βιομετρικά δεδομένα του φύλακα και πολλά άλλα στοιχεία που είναι χρήσιμα τόσο στην υπηρεσία που εκτελούν όσο και στην προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα SafeIT αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επαυξημένης/αναμειγνύμενης πραγματικότητας που δρα τόσο στον τομέα όσο και στο κέντρο ελέγχου και εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο