Μη κατηγοριοποιημένο

Η ESA Security Solutions συμμετέχει στο πρόγραμμα SafeIT

Η ESA συμμετέχει μαζί με τη Senseworks, την Intelia, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Θράκης στο πρόγραμμα SafeIT το οποίο αφορά τα Συστήματα φορετών (wearables) συσκευών ατομικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης, έχοντας ως στόχο την προώθηση μιας συλλογικής συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας.

Οι τεχνολογίες των φορετών (wearable) συσκευών και της επαυξημένης πραγματικότητας εξελίσσονται γοργά και βρίσκουν εφαρμογή ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας και των μοναχικών στατικών φυλάξεων. Συγκεκριμένα, το προσωπικό ασφαλείας (φύλακες, ελεγκτές / χειριστές κέντρου ελέγχου) συχνά καλείται να διαχειριστεί μεγάλο όγκο πληροφορίας και να ενεργήσει σε απαιτητικά και πολύπλοκα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, εκτελώντας παράλληλα πολλαπλές και ετερόκλητες λειτουργικές διαδικασίες. Το project SafeIT έχει στόχο να καταγράψει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες διαχείρισης προσωπικού στο χώρο φύλαξης κρίσιμων υποδομών και να αναπτύξει εφαρμογές και συστήματα που θα βοηθούν τους επαγγελματίες, τόσο στο πεδίο επιχειρήσεων, όσο και στα επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου ασφαλείας να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα από έξυπνες φορετές συσκευές με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας και της ζωτικής ασφάλειας, τον εντοπισμό θέσης και παρουσίας/έναρξης-λήξης βάρδιας, την άμεση ειδοποίηση και λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες, όπως αυτή της ένδειξης κινδύνου, επίθεσης κτλ. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν συστήματα που θα συλλέγουν δεδομένα από αισθητήρες, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό να βοηθούν στο έργο της φύλαξης, συστήματα μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση κρίσιμων καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται τα δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (GDPR). Τα συστήματα θα ενσωματωθούν σε πλατφόρμα FUSION, δημιουργώντας το λεγόμενο Σύστημα Συστημάτων (System of Systems).

Η τεχνολογία των φορετών συσκευών μπορεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και στις θέσεις ασφαλείας χωρίς επαφή, όπως ενδεικτικά να ενισχύσει την ατομική προστασία του προσωπικού στις υφιστάμενες υπηρεσίες ασφαλείας και να βελτιώσει την ψυχολογική τους συγκέντρωση και αντίληψη ενώ θα μπορούν να ανιχνεύουν την παρουσία, τα βιομετρικά δεδομένα του φύλακα και πολλά άλλα στοιχεία που είναι χρήσιμα τόσο στην υπηρεσία που εκτελούν όσο και στην προσωπική ασφάλεια των εργαζομένων.

Το πρόγραμμα SafeIT αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επαυξημένης/αναμειγνύμενης πραγματικότητας που δρα τόσο στον τομέα όσο και στο κέντρο ελέγχου και εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Corporate News

Η ESA υποδέχεται τη νέα συνεργασία της με τη ΔΕΗ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών μας, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας στο Λαύριο. Για τη νέα αυτή συνεργασία υλοποιήσαμε καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, όπως τα συστήματα περιμετρικής ζώνης, επιτήρησης θαλάσσιου μετώπου, επιτήρησης εγκαταστάσεων, ελέγχου πρόσβασης κ.α.

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του έργου περιλαμβάνονται η υλοποίηση των δικτύων επικοινωνιών, η κατασκευή Data Room & Control Room, η ενοποίηση με το Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων της ΔΕΗ καθώς και το σύνολο των εργασιών για την ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη παράδοση του έργου. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς αυτή η συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε νευραλγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Μη κατηγοριοποιημένο

Νέα Συνεργασία της ESA με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η ESA συμμετέχει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των επωφελούμενων στις Δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υλικοτεχνικής υποδομής και της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Δομών, έχουμε δημιουργήσει ένα καινοτόμο κέντρο διαχείρισης συμβάντων, στο οποίο η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό συνδυάζονται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας ύψιστης ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας στις Δομές Φιλοξενίας, η ESA έχει λάβει και διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήθος συμβάντων. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει αναλάβει τη φύλαξη των Δομών, όσο και τα εγκατεστημένα τεχνολογικά συστήματα, έχουν συμβάλει συνεργατικά αντιμετωπίζοντας πιθανές απειλές με αρτιότητα, ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δομών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακεραιότητας.

Η ενοποίηση διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό, με την ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στην ίδια πλατφόρμα διοίκησης PSIM, επιτρέπει στους υπεύθυνους για την ασφάλεια να εποπτεύουν αποτελεσματικά το επιχειρησιακό περιβάλλον και να ανταποκρίνονται άμεσα στην εκδήλωση απειλών.

Στις υποχρεώσεις της ESA, εκτός της υλοποίησης του Κέντρου Διαχείρισης συμβάντων, εντάχθηκε η στελέχωση και λειτουργία του, η εγκατάσταση καινοτόμων υποσυστημάτων ασφαλείας στο μεγαλύτερο πλήθος των Δομών του Υπουργείου καθώς και η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Δομές Αττικής και Στερεάς Ελλάδος.

Η σύνθεση της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών, των τριών απαραίτητων συστατικών της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, επέτρεψαν τη δημιουργία ενός έργου αναφοράς στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου αυτού βασίστηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μας, στα οποία εντάσσονται η υψηλή τεχνογνωσία σχεδιασμού και ενοποίησης καινοτόμων συστημάτων ασφαλείας καθώς και η αποτελεσματική πλαισίωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Οργανισμών που προστατεύουμε.

Corporate News

Η ESA ανανεώνει τη σημαντική συνεργασία της με την FRAPORT GREECE

Η ESA Security Solutions και η Fraport Greece ανανέωσαν την ήδη επιτυχημένη συνεργασία τους που ξεκίνησε το 2017, ύστερα από μία νέα διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022. Η ESA Security Solutions προσφέρει εδώ και 5 χρόνια πλήρεις υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών στο Cluster A της Fraport καλύπτοντας 7 αερολιμένες με 700 ελεγκτές ασφαλείας.

Συγκεκριμένα η ESA στα 7 αεροδρόμια της Fraport σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κέρκυρα, Άκτιο, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Χανιά, εξασφαλίζει:

  • Έλεγχο πρόσβασης και ασφαλείας προσώπων και χειραποσκευών.
  • Έλεγχο ασφαλείας των αποσκευών με χρήση προηγμένης τεχνολογίας αξονικών τομογράφων, κατασκευασμένων για ελέγχους ασφαλείας.
  • Έλεγχο φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσεων και αερολιμένων.
  • Έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων.
  • Εποχούμενες και πεζές περιπολίες στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων.

Η μακρόχρονη συνεργασία της ESA Security Solutions με την Fraport Greece στηρίζεται τόσο στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο εταιρείες όσο και στη συνεχή πρόθεση της ESA για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών. Σε αυτό το πλαίσιο επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση του προσωπικού αλλά ενσωματώνουμε και προηγμένες λύσεις ασφαλείας στην επιχειρησιακή λειτουργία, όπως οι  καινοτόμες πλατφόρμες εξομοίωσης ακτινοσκοπικού ελέγχου ασφαλείας (Simfox) και εξατομικευμένης ποιοτικής αξιολόγησης προσωπικού (Opeready).

Παράλληλα, διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωσή μας με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις, εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου στην εφαρμογή των διαδικασιών αερολιμενικής ασφάλειας.

Με αυτή τη συνεργασία στηρίζουμε επιχειρησιακά τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία των διεθνών αερολιμένων της χώρας μας, συμμετέχοντας ενεργά στη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του διεθνούς τουρισμού στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε την Fraport για τη σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνει στη συνεργασία μας.

Corporate News

NEA Σημαντική συνεργασία της ESA με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η ESA Security Solutions ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2022.

Η ESA παρέχει πλήρεις υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών, σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

Το προσωπικό ασφαλείας στον Αερολιμένα Αθηνών (screeners) από το Μάρτιο του 2023 αγγίζει τα 300 άτομα και είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Επιπρόσθετα, διασφαλίζουμε για λογαριασμό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών:

  • Έλεγχο πρόσβασης και ασφαλείας προσώπων και χειραποσκευών στο Δορυφορικό Αεροσταθμό και σε όλα τα κρίσιμα σημεία του αερολιμένα
  • Έλεγχο φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσεων και αερολιμένα
  • Έλεγχο ασφάλειας και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις Γενικής Αεροπορίας
  • Πεζές περιπολίες στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και εγκαταστάσεις του αερολιμένα.

Έχοντας την τεχνολογία ως μία από τις πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις μας, η ESA ενσωματώνει στην επιχειρησιακή λειτουργία προηγμένες και καινοτόμες πλατφόρμες εξομοίωσης ακτινοσκοπικού ελέγχου ασφαλείας (Simfox) και εξατομικευμένης ποιοτικής αξιολόγησης προσωπικού (Opeready). Παράλληλα, μεριμνούμε για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού μας και την συνεχή βελτίωση της απόδοσής του, ώστε ενώ να παρέχουμε υψηλές επιπέδου υπηρεσίες αεροπορικής ασφαλείας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εταιρικής Πολιτικής Ποιότητας, εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα ποιοτικών ελέγχων στην εφαρμογή των διαδικασιών αερολιμενικής ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζουμε τη πλήρη συμμόρφωσή μας με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ενισχύει επιπλέον τη θέση της ESA υπέρ της υποστήριξης σε επιχειρησιακό και επιχειρηματικό επίπεδο της σταθερής αναπτυξιακής πορείας των διεθνών αερολιμένων της χώρας μας και της ενεργούς συμμετοχής στη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του διεθνούς τουρισμού στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε πολύ τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει μέσα από την ανάθεση αυτού του έργου.